De kerk

Wat geloven wij?

De Vrije Evangelische Gemeente "Maranatha" Westkapelle belijdt te geloven dat:

De Bijbel, zonder enig voorbehoud, het woord van God is, zoals vervat in de boeken van het oude en het nieuwe testament, wat het enige richtsnoer van geloven en handelen behoort te zijn.

Het Fundament, de Rots, van de Gemeente de Heere Jezus Christus is, de Eniggeboren Zoon van God de Vader, ons geopenbaard geworden door de Heilige Geest.

Er één God is die Zich openbaart in de persoon van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.

De Heilige Schrift, de Bijbel, de mens omschrijft als: vlees, afgeweken, niet rechtvaardig, niet ernstig op zoek naar God; daardoor volkomen strafwaardig en, zijnde niet gelovende, reeds veroordeeld.

De Heere Jezus Christus nu gezeten is aan de rechterhand van de Vader en Hij zal wederkomen in macht en majesteit om Zijn gemeente tot Zich te nemen en om Zijn koninkrijk van vrede en gerechtigheid op te richten.

De Gemeente bestaat uit allen, die in Jezus Christus geloven, Hij het Hoofd van Zijn gemeente is, en wij als Gemeente de opdracht hebben om van Hem te getuigen en samen te komen om God te loven, te prijzen en te aanbidden en te worden opgebouwd door Zijn woord.

De doop bediend mag worden aan de kinderen van gelovige ouders en aan degenen die door middel van de volwassen doop belijdenis willen afleggen van hun geloof. De doop op zich geen middel tot genade is, maar uitdrukking geeft aan de genade in Christus Jezus aan ons bewezen.

Het huwelijk een voor de burgerlijke overheid, op Bijbelse gronden gesloten huwelijksverbintenis is tussen één man en één vrouw, waarvan tenminste één van beiden belijdend lid is van de Gemeente.

Het Avondmaal ingesteld is door de Heere Jezus Christus zelf, en bediend mag worden aan de gelovigen die het Lichaam van Christus onderscheiden, die met mond belijden dat Jezus Heere is en met het hart geloven dat God Hem uit de doden opgewekt heeft.

De gelovigen, alvorens deel te nemen aan de maaltijd des Heeren, tezamen belijdenis afleggen van het feit dat Jezus Christus, Heere, Heiland en Zaligmaker is, van de liefde tot Christus en dat Zijn Bloed reinigt van elke zonde.

De Heere Jezus zal terugkomen op de wolken des hemels om Zijn Gemeente (allen die in Hem geloven) thuis te halen in Zijn eeuwige heerlijkheid. Onze Gemeente ziet vol verwachting uit naar Zijn wederkomst, waarvan alleen God weet wanneer dit zijn zal.

Vol verwachting blijf ik uitzien,
tot die dag eens dagen zal,
dat de Heiland op de wolken
weerkomt met bazuingeschal.
Welk een vreugde zal het wezen,
als mijn oog Hem schouwen mag
en mijn oor Zijn stem zal horen
op die grote, blijde dag!

Al de teek'nen onzer dagen
zeggen mij: de komst genaakt
van de Bruigom, die Zijn liefste
tot zich roept en haar volmaakt.
O, hoe blijde zal ik wezen,
op te trekken met die stoet,
juichend, met ontelb're zaal'gen
onze Bruigom tegemoet!

O, soms voel 'k een sterk verlangen,
heimwee in mijn hart ontstaan;
'k vraag me af dan, dierb're Heiland,
zijt Gij reeds op weg gegaan?
Neen, het zal niet lang meer duren:
Hij verlangt nog meer dan wij.
"Maranatha!" blijve 't wachtwoord
voor een elk, maar ook voor mij.

Refrein:
Welk een uitzicht, Bruidsgemeente!
Eeuwig Hem ten eigendom.
"Maranatha" blijv' ons wachtwoord,
"amen, ja Heer Jezus, kom!"

Lied 769 Bundel Joh. De Heer